Mr.Capt Gajanan Karanjikar
Multimodal Logistics Expert

Wave 1

Wave 2

Wave 3

Wave 4

Wave 5

Wave 6

Wave 7

Wave 8

Wave 9

Wave 10

Wave11

Wave 12

Wave 13

Wave 14

Wave 15

Wave 16

Wave 17

Wave 18

Wave 19

Wave 20

Wave 21

Wave 22

Wave 23

Wave 24

Wave 25

Wave 26

Wave 27

Wave 28

Wave 29

Wave 30

Wave 31

Wave 32

Wave 33

Wave 34

Wave 35

Wave 36

Wave 37

Wave 38

Wave 39

Wave 40

Wave 41

Wave 42

Wave 43

Wave 44

Wave 45

Wave 46

Wave 47

Wave 48

Wave 49

Wave 50

Wave 51

Wave 52

Wave 53

Wave 54

Wave 55

Wave 56

Wave 57

Wave 58

Wave 59

Wave 60

Wave 61

Wave 62

Wave 63

Wave 64

Wave 65

Wave 66

Wave 67

Wave 68

Wave 68

Wave 69

Wave 70

Wave 71

Wave 72

Wave 73

Wave 74

Wave 75

Wave 76

Wave 77

Wave 78

Wave 79

Wave 80

Wave 81

Wave 82

Wave 83

Wave 84

Wave 85

Wave 86

Wave 87

Wave 88

Wave 89

Wave 90

Wave 91

Wave 92

Wave 93

Wave 94

Wave 95

Wave 96

Wave 97

Wave 98

Wave 99

Wave 100